SOMETHING to SHARE

KEY: Vegetarian – Spicy – Contain Nut – Gluten Free

BÒ XÀO GỪNG HÀNH

STIR-FRY BEEF W GINGER, SHALLOTS & ONIONS

19.80

BÒ XÀO CẢI RỔ

STIR FRIED BEEF & CHINESE BROCCOLI

19.80

BÒ LÚC LẮC

SEARED BEEF CUBES W ONIONS & CAPSICUM

19.80

BÒ GIÒN HƯƠNG QUẾ 

BASIL INFUSED CRISPY BEEF STRIPS SPRINKLED w SESAME SEEDS

19.80

TÔM XÀO ĐẬU HÒA LAN HỘT ĐIỀU

STIR FRIED PRAWN W SNOW PEAS & CASHEW

21.80

TÔM XÀO LÁ QUẾ 

STIR-FRY PRAWN W FRESH BASIL

21.80

TÔM XÀO GỪNG HÀNH 

STIR-FRY PRAWN W GINGER, SHALLOTS & ONIONS

21.80

MỰC XÀO GỪNG HÀNH 

STIR-FRY CALAMARI W GINGER, SHALLOTS & ONIONS

20.80

MỰC XÀO LÁ QUẾ 

STIR-FRY CALAMARI W FRESH BASIL

20.80

GÀ XÀO LÁ QUẾ  Spice

STIR-FRY CHICKEN W FRESH BASIL

19.80

GÀ XÀO SẢ ỚT  Spice

STIR-FRY LEMONGRASS CHICKEN

19.80

GÀ XÀO GỪNG HÀNH

STIR-FRY CHICKEN W GINGER, SHALLOTS & ONIONS

19.80

GÀ XÀO HỘT ĐIỀU ĐẬU HÒA LAN

STIR FRIED CHICKEN W SNOW PEAS & CASHEW

19.80

CÁ XÀO RAU CẢI

FISH FILLET STIR FRIED W LOCAL VEGETABLES

19.80

CÁ NƯỚNG NGÒ 

GRILLED FISH FILLET MARINATED IN CORIANDER & HERBS

17.80

ĐỒ BIỂN XÀO GƯNG HÀNH 

STIR-FRY SEAFOOD W GINGER, SHALLOTS & ONIONS

23.80

ĐỒ BIỂN XÀO LÁ QUẾ 

STIR-FRY SEAFOOD W FRESH BASIL

23.80

RAU CẢI XÀO THẬP CẨM

COMBINATION STIR FRIED VEGETABLES.

17.80

CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO

CHINESE BROCCOLI STIR FRIED W OYSTER SAUCE

*Vegan sauce available*

16.80